Podmínky ochrany osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvod

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Respektujeme Vaši soukromou a osobní sféru. Proto Vás v následující části informujeme o zpracování osobních údajů při používání naší věrnostní karty. Naše společnost LUU COMPANY s.r.o., IČ: 07278748, se sídlem Rokycanská 1064/28, 312 00 Plzeň (dále jen „LUU COMPANY s.r.o.“), je odpovědná za dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako správce. Naše praxe ochrany údajů je v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.

 1. Definice pojmů

1.1 Osobní údaje jsou všechny údaje, na základě kterých může být Vaše osoba identifikována. Patří k nim např. Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa nebo Vaše uživatelské údaje při používání elektronických aplikací.

 

1.2 Rozsah služeb věrnostní karty - pro fyzický nákup u kamenného obchodu

V následující části popisujeme rozsah služeb k naší věrnostní kartě na základě smlouvy o užívání karty.

 

1.2.1 Základní služby

U základních služeb (čl. 1 prohlášení o souhlasu) Vám zaručujeme různé druhy slev pro Váš nákup. K tomu je potřebné, abyste před platebním procesem předložili svou věrnostní kartu, kterou naši pracovníci digitálně zaznamenají. Mimo to Vás budeme informovat o aktuální nabídce zboží v našich pobočkách ve formě letáků nebo jinými komunikačními kanály.

 

1.2.2 Doplňkové služby

Dodatečně k základním službám Vám nabízíme doplňkové služby ve smyslu čl. 1 prohlášení o souhlasu, které jsou popsány níže.

 

1.2.2.1 Reklama

Reklama je každé vyjádření při provádění obchodní činnosti, které podporuje prodej zboží nebo poskytování služeb. Naše reklama se zpravidla týká našich vlastních produktů, zboží nebo služeb.

 

1.2.2.2 Servis

Pro všechny dotazy k věrnostní kartě je Vám k dispozici naše zákaznické centrum na: info@luucompany.eu nebo telefonická zákaznická linka: 373 705 060.

 

1.2.2.3 Dotazování zákazníků

Vaše osobní údaje, především Vaši ověřenou e-mailovou adresu, používáme k pozvánkám k účasti v zákaznických anketách. Ankety jako takové se provádějí anonymně, s výjimkou případů, kdy jste nám poskytli souhlas pro neanonymní anketu. Vaše odpovědi nejsou v těchto případech nijak dále zpracovávány.

 

1.2.2.4 Akce

Naše akce jsou rozmanité. V rámci našich akcí můžete získat speciální slevu či se účastnit speciálních aktivit vytvářených pouze pro účastníky programu. Informace ke zvláštním akcím získáte vždy z naší reklamy, kterou obdržíte předem například na svou ověřenou e-mailovou adresu nebo vhodným způsobem v naší pobočce.

 

1.3 Průzkum trhu

Díky průzkumu trhu jsme schopni získat empirické základy pro rozhodnutí, které se týkají našeho obchodního modelu. Přitom se zabýváme určitým rozsahem témat, například demografickým vývojem, spotřebitelskými zvyklostmi nebo používáním médií. K tomu zaznamenáváme osobní údaje, které předem anonymizujeme k ochraně našich zákazníků, takže zpracované údaje není možné v žádném případě přiřadit k Vaší osobě.

 

1.4 Personalizované vyhodnocení údajů

Na základě personalizovaného vyhodnocení údajů jsme schopni automaticky vyhodnotit Vaše zájmy. Na základě hodnocení osobních aspektů, například Vašeho nákupního jednání, Vám dokážeme cíleněji a specifičtěji nabízet své služby.

 

 1. Zpracování osobních údajů v rámci věrnostní karty

 

V rámci používání věrnostní karty jste nám poskytli pro registraci a také pro naše základní služby následující osobní údaje:

 

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Telefonní číslo
 • Daňové identifikační číslo

 

Pro používání věrnostní karty po registraci a založení Vašeho zákaznického účtu jsou tyto údaje nezbytně potřebné k plnění smlouvy. Při otevření zákaznického účtu Vám poskytneme číslo věrnostní karty, které bude přiřazeno k Vašim osobním zákaznickým údajům, pro jednoznačnou identifikaci Vaší osoby. Vyplněné údaje slouží k tomu, abychom Vám dokázali připravit ještě relevantnější nabídky. Tímto Vás můžeme například i pomocí SMS zprávy upozornit na zaslání naší e-mailové zprávy.

 

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a slouží k plnění smlouvy.

 

 1. Zpracování osobních údajů pro reklamní účely

 

3.1 Nepersonalizovaná reklama

Pokud jste nám poskytli souhlas se zasíláním informací a reklamy, chceme Vás informovat o aktuálních produktech, službách, průzkumech trhu a akcích ve smyslu čl. 1.

 

Pokud jste se rozhodli pro zasílání informací e-mailem, zpracováváme Vaši předem ověřenou e-mailovou adresu a také Vaše jméno. Toto zpracování údajů je založeno na základě souhlasu dle čl. 7 GDPR.

 

3.2 Personalizovaná reklama

Abychom Vám mohli zasílat informace a reklamu o aktuálních produktech, servisu, průzkumech trhu a akcích ve smyslu čl. 1, které odpovídají Vašim osobním zájmům, analyzujeme Vaše nákupní jednání, Vaši účast na našich reklamních akcích a Vaše využívání našich elektronických médií. Pokud jste se rozhodli pro zasílání informací e-mailem, zpracováváme Vaši předem ověřenou e-mailovou adresu a také Vaše jméno. Při volbě zasílání informací na Váš mobilní telefon zpracováváme číslo Vašeho mobilního telefonu a také Vaše jméno. Abychom Vám mohli zasílat zprávy odpovídající Vašim zájmům, musíme provádět profilování Vašich údajů. Pro tento účel budeme vyhodnocovat následující údaje:

 

Kmenové údaje: jméno

Nákupní jednání: produkt a kategorie produktu, využívání nabídek a akcí při koupi zboží.

 

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR a slouží k zasílání personalizované reklamy.

 

 1. Zpracování osobních údajů k průzkumu trhu

 

Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem průzkumu trhu a veřejného mínění. Vaše údaje budou přitom anonymní, použité pro nás pouze ke statistickým účelům a nelze je nikdy přiřadit k Vaší osobě. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli podat námitku bez uvedení důvodů s účinky do budoucna. K tomu můžete zvolit možnosti kontaktu uvedené v čl. 7.8 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Toto zpracování osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a slouží ke zlepšení našich služeb uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, především pro nabídky služeb k věrnostní kartě. Ochranu našich zákazníků zajišťujeme mj. tím, že provádíme průzkum trhu na základě anonymních údajů.

 

 1. Doba uložení

 

Vaše uživatelské údaje a také údaje o nákupním jednání se archivují 3 roky. Vaše kmenové údaje jsou uloženy po dobu plnění smlouvy.

 

 1. Bezpečnost osobních údajů

 

Máme zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Kromě zabezpečení provozního prostředí používáme například v některých oblastech (zákaznický účet, zákaznický formulář, internetová stránka) kódování. Vámi poskytnuté informace jsou přenášeny v kódované formě pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer), aby se preventivně zamezilo jejich zneužití třetími osobami. Tuto skutečnost zjistíte tak, že ve stavovém řádku Vašeho prohlížeče je symbol uzavřeného zámku a řádek s adresou začíná „https“. Bezpečnostní prvky k ochraně údajů průběžně přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

 

 1. Vaše práva

 

7.1 Právo na informace

Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o svých osobních údajích uložených u nás, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány, a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám můžeme za všechny další kopie nad rámec první kopie účtovat přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky.

 

7.2 Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodů s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat e-mail na info@luucompany.eu. Alternativně nám můžete zaslat odvolání souhlasu poštou na LUU COMPANY s.r.o., Rokycanská 1064/28, 312 00 Plzeň. Při obdržení reklamního e-mailu nebo reklamy přes SMS můžete odvolat svůj souhlas kliknutím na odkaz „Odhlásit“ na konci každé reklamy nebo zaslat jednoznačnou SMS, ze které bude vyplývat Vaše vůle odvolat souhlas.

 

7.3 Právo na opravu

Pokud Vaše údaje uložené u LUU COMPANY s.r.o. nejsou přesné či správné, můžete je kdykoli opravit na svém zákaznickém účtu nebo je nechat opravit naší společností.

 

7.4 Právo na výmaz a omezení zpracování

Máte právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů zpracovávaných LUU COMPANY s.r.o. Výmaz svých osobních údajů můžete požadovat kdykoli pomocí formuláře, který obdržíte v našem servisním centru, nebo prostřednictvím našich kontaktů podle čl. 7.8. Vaše osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchovávání nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. V takovém případě od nás obdržíte sdělení. Po výmazu Vašich osobních údajů již není možné zajistit Vám přístup k osobním údajům.

 

Uplatnění práva na výmaz není nutné, pokud jste nepoužili svou věrnostní kartu po dobu 3 let od počátku smluvního vztahu. Všechny osobní údaje, které není nutno uchovávat pro splnění zákonných povinností, budou po uplynutí výše uvedené doby vymazány. Osobní údaje jako kmenové údaje, které nebylo možno vymazat z důvodu existence zákonné povinnosti k jejich uchovávání, budou pro Vaši bezpečnost zablokovány.

 

7.5. Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud požadujete získat osobní údaje, které zpracováváme, předáme je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci takto Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, když to bude technicky možné.

 

7.6 Právo podat námitku

Máte právo podat kdykoli a bez udání důvodů námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Upozorňujeme na to, že při omezení zpracování osobních údajů může být omezené, nebo dokonce nemožné plnění smlouvy o užívání věrnostní karty a také rozvoj zákaznických programů.

 

7.7 Rozšířená práva s ohledem na personalizované vyhodnocování osobních údajů

S ohledem na personalizované vyhodnocování osobních údajů máte mimo výše uvedených práv dodatečné právo na účast fyzické osoby na rozhodování, právo napadnout rozhodnutí učiněné na základě takovéhoto zpracování a právo vyjádřit svůj názor.

 

7.8 Kontakty (k uplatnění práv subjektů údajů)

Při kontaktu s námi e-mailem na info@luucompany.eu nebo poštou na: LUU COMPANY s.r.o., IČ: 07278748, se sídlem Rokycanská 1064/28, 312 00 Plzeň uložíme Vámi sdělené informace (Vaše e-mailová adresa, příp. Vaše jméno a Vaše číslo telefonu) za účelem zodpovězení Vašich dotazů nebo vyhovění Vaší žádosti. Údaje takto uložené vymažeme poté, co pomine důvod jejich uložení, příp. omezíme jejich zpracování, pokud bude existovat zákonná povinnost jejich uchovávání.

 

 1. Právo podat stížnost

 

Při stížnostech se obraťte na osobu uvedenou v čl. 11.. Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu proti zpracování svých osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

 

 1. Přehled o účelech zpracování osobních údajů v rámci věrnostní karty

 

K plnění smlouvy a také k používání účtu je při vyplnění formuláře věrnostní karty nezbytné, abychom od Vás obdrželi jméno a příjmení, telefonní číslo a Vaší e-mailovou adresu, která je nezbytná, pokud chcete provést online registraci. Abychom Vám mohli zasílat reklamní materiály, potřebujeme Vaše jméno a příjmení a také Vaši emailovou adresu. Pro zasílání reklamy e-mailem potřebujeme Vaši e-mailovou adresu nebo číslo Vašeho mobilního telefonu. Také Vaše nákupní jednání bude zahrnuto do zpracování osobních údajů. Zpracováváme také Vaše kmenové a uživatelské údaje za účelem zlepšení našich produktů, zboží a služeb, jakož i pro identifikaci Vašeho zájmu o naše produkty, zboží a služby, abychom Vám mohli zasílat informace a nabídky na míru. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány také k účelům průzkumu trhu. Děje se tak ovšem až po jejich úplné anonymizaci a není tak možno vyhodnotit jejich vztah k Vaší osobě ani vyvozovat vůči Vám jakékoli důsledky.

 

 1. Souhlasy

 

10.1 Souhlas s vyhodnocováním mého nákupního jednání (profilování)

Moje kmenové a uživatelské osobní údaje mohou být použity za účelem analýzy mého nákupního jednání, mé účasti na vašich reklamních akcích a mého využívání elektronických médií a k prognóze mých dalších zájmů a potřeb.

 

Souhlas s analýzou svého nákupního jednání (profilování) můžete kdykoli odvolat bez uvedení důvodů s účinností do budoucna. K tomu můžete zvolit způsoby uvedené v čl. 7.8 prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

10.2 Potvrzení prohlášení o ochraně osobních údajů

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem uvedeným výše. Přečetl jsem si celý text prohlášení o ochraně osobních údajů a další informace, zejména poučení o mých právech, porozuměl jsem jim a souhlasím s nimi (bez tohoto údaje nelze zpracovávat Vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům).

 

 1. Dotazy k ochraně osobních údajů

 

S dotazy ke všem procesům zpracování osobních údajů ve vztahu k věrnostní kartě se můžete kdykoli obrátit na správce osobních údajů: LUU COMPANY s.r.o., IČ: 07278748, se sídlem Rokycanská 1064/28, 312 00 Plzeň.

The best shopping experience at the borders

Company info

Luu Company s.r.o.
TAX n°: 07278748
VAT n°: CZ07278748

Social networks

FacebookInstagram

© 2023 Grenze Markt | Powered by Filipesmedia ❤️

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram